zondag 26 juni 2022 om 09.30 uur

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. Geke de Haan
Tekst(en): 1 Koningen 19: 19 – 21 Lukas 9: 51 - 62
Ouderling(en): Karin Poot-Boekestijn
Organist: Jobje Versteeg-Zuur

Beamer: Wim de Vos
Streaming: Peter de Rijke
Bijbellezer: Jan Valstar
Collecte: 1. Streekverband de Tien   2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Elke eerste en derde zondag van de maand drinken we na de dienst gezellig koffie met elkaar in 't Centrum.
Komt u ook? De koffie staat om half 11 klaar in 't Centrum.
Soms is er een uitzondering, vandaar deze keer een weekje later

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  
Kindernevendienst
voor alle groepen van de basisschool
Onderwerp: Handelingen: de eerste christenen De man uit Ethiopië Handelingen 8: 26- 40 

   
Orde van dienst:
Voor de dienst
Lied 390: 1 + 2 + 3 + 4 + 5
1 Het brood in de aarde gevonden
   het brood door handen gemaakt,
   het brood van tranen en zorgen,
   dat brood dat naar mensen smaakt.    

2 Het brood van oorlog en vrede,
   dat dagelijks eendere brood,
   het vreemde brood van de liefde,
   het stenen brood van de dood.

3 Het brood dat wij duur verdienen,
   ons lichaam, ons geld, ons goed,
   het brood van ons samen leven,
   die schamele overvloed.
4 Dat brood dat wij moeten eten
   om niet verloren te gaan.
   Wij delen het met elkander
   ons hele mensenbestaan.

5 Gij deelt het met ons, zo deelt Gij    
   U zelf aan ons uit voorgoed,
   een mens om nooit te vergeten,
   een God van vlees en bloed.
Welkom
Psalm 16: 1 

1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
   Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
   Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
   Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
   Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
   dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.
Stil gebed, bemoediging, groet
Lied 221: 3

3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
   wil alle liefde aan uw mens besteden.
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft-
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Gebed
Leefregel: Galaten 5: 13 – 16a

13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14  want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16  Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest
Lied 387: 1 + 2 + 4 + 5 
1 Als wij weer het brood gaan breken     
   dat Gij, Heer, ons geeft,
   leer ons dan met hem te delen
   die geen deel van leven heeft.

2 Als wij van de feestwijn drinken
   die Gij, Heer, ons geeft,
   leer ons dan om te gedenken,
   wie een lege beker heeft.
4 Als wij weer de lofzang zingen
   om wat Gij ons geeft,
   leer ons dan voor hem te roepen
   die geen stem meer over heeft.

5 Als wij zo de toekomst vieren
   die Gij, Heer, ons geeft,
   leer ons dan vandaag te zorgen
   voor wie zelfs geen morgen heeft.  
Tijd voor de kinderen, Filippus en de Ethiopiër
Schriflezingen: 1 Koningen. 19: 19 – 21
19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20 Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’ 21  Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
Lukas 9: 51 - 62
Op weg naar Jeruzalem
51 Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging Hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53 wilden de dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54  Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 55 Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht.  56 Ze gingen verder naar een ander dorp.
57  Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem: ‘Ik zal U volgen waarheen U ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plaats waar Hij zijn hoofd te ruste kan leggen.’ 59 Tegen een ander zei Hij: ‘Volg Mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61  Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’
Lied 836: 2   (melodie Lbvk 463)
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee.
   Geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord,
   op weg gaan met U mee, op weg gaan met U mee.
Verkondiging
Orgelspel
Lied 836: 4

4 Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis.
   Neem van ons hart de vrees, de lust, en maak ons innerlijk bewust
   hoe schoon uw vrede is, hoe schoon uw vrede is.
Pastorale berichten
Gedenken
Gebeden
Collecten
Viering Heilig Avondmaal
Lied 377: 1 + 5 + 6
1 Zoals ik ben, kom ik nabij,
   met niets in handen dan dat Gij
   mij riep en zelf u gaf voor mij -
   O Lam van God, ik kom.

5 Zoals ik ben, in U te zijn,
   en Gij in mij, in brood en wijn;
   uw ziel, uw levenskracht wordt mijn   
   O Lam van God, ik kom.
6 Zoals ik ben, - ja, dat ik dan
   de lengte, breedte, hoogte van  
   uw diepe liefde vatten kan:
   O Lam van God, ik kom.
Nodiging, we wensen elkaar de vrede van Christus
Tafelgebed
Lied 405: 1 
1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
   vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
   Drievuldig God, die één in wezen zijt.
Bidden Onze Vader
Inzettingswoorden, delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied 823: 1 + 4
1 Gij hebt, o Vader van het leven,
   de aarde aan de mens gegeven,
   het land, de zee is zijn domein.
   Gij hebt hem aan het woord doen komen   
   om tussen werklijk'heid en dromen
   getuige van uw Geest te zijn.
4 Door een geheimenis omsloten,
   door alle dingen uitgestoten,
   gaat hij op alle dingen in.
   Alleen uw woord geeft aan zijn falen,  
   zijn rustloos zoeken en verdwalen
   een onuitsprekelijke zin.
Zegen

Toelichting collecte
Deze zondag collecteren we voor Streekverband De Tien. Eén van de zes projecten die dit jaar door De Tien wordt gesteund is Stichting Elim.
Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. De twee voornaamste activiteiten van Stichting Elim zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. Een zuster organisatie aldaar in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten. Wilt u meer weten over Stichting Elim of de andere projecten kijk dan eens op de website van Streekverband de Tien. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.


terug