zondag 12 juni 2022 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Elly vd Berg-Teunissen van Manen
Organist: Wim Loef

Beamer: Paul Mosterd
Streaming: Evert vd Berg
Bijbellezer: Tonny Ridder-Bos 
Collecte: 1. diaconie 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  
Kindernevendienst XL
Zondag, 12 juni, houden we weer een leuke en gezellige kindernevendienst XL. 
We starten gelijk in het zaaltje van de Vredekerk, waardoor we dus extra tijd hebben om met elkaar iets leuks en lekkers te maken. Wat voor leuks en lekkers dat is, houden we nog even als verrassing, maar de leiding heeft iets bedacht! 
Aanmelden is niet verplicht, echter voor de inkopen is het handig als we ongeveer weten hoeveel kinderen er komen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar kindernevendienst@outlook.com of een berichtje te sturen naar 06-31943686.
Komen jullie ook? Hopelijk tot zondag!
Groetjes de leiding van de Kindernevendienst

   
Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom
Intochtslied – Psalm 119: 28
28. Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid,
      geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere;
      zij die U vrezen zijn oprecht verblijd
      dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here;
      ik weet, uw oordeel is gerechtigheid,
      trouw is de staf waarmee Gij zult regeren.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 119: 47
47. Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,
      hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen.
      Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
      wees Gij om mij genadiglijk bewogen.
      Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht
     uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.
Voorbereiding
Kyriëgebed
Lied – Sela | Laat ons samen één zijn   
Dienst van het woord

Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Kindermoment (voor kinderen thuis)
Lezing uit het Oude Testament – Spreuken 8: 22-31
22De HEER heeft mij vóór al het andere geschapen, toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling.
23Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg.
24Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht, nog voor de bronnen met hun waterstromen.
25Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren.
26De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt.
27Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok,
28de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen,
29toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde.
30Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
31vond vreugde in zijn hele aarde en verheugde mij in de mensheid.
Psalm 111: 2 + 6
2. Zijn doen is louter majesteit,
     zijn luister, zijn gerechtigheid
     houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.    
     Genadig en barmhartig is
     de Heer, en zijn gedachtenis
     eeuwig waar Hij zijn daden stelde
6. Van alle wijsheid het begin
     is: vrees de Heer met ziel en zin,
     aanbid zijn wil met vrees en beven.
     Dit is het helderste verstand.
     Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
     Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.    
Lezing uit het Nieuwe Testament – Johannes 3: 1-16
31Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.’ 3Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? 13Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon?
14De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Lied 353
1. Nu heeft het oude leven afgedaan!
    Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
    want grote dingen heeft de Heer gedaan:
    wij zijn als kinderen van God herboren.

2. Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht    
    die werd begraven in de dood des Heren,
    die opstond tot het leven in zijn kracht
    om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.
3. Water en Geest verwekten door de doop
    een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
    Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
    mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

4. ’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:    
    Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
    om overal, de hele wereld rond,
    de boodschap van zijn rijk te laten horen.
Verkondiging
Meditatieve stilte
Lied 848
1. Al wat een mens te kennen zoekt
    aan waarheid en aan zin:
    het ligt verhuld in uw geheim
    dat eind is en begin.

2.  Geen mensenoog heeft dat gezien,    
     geen oor heeft het gehoord;
     het wordt ternauwernood vermoed
     en aarzelend verwoord.

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,    
    van harte, met verstand –
    doet Gij uw wereld ondergaan
     als maaksel van uw hand.
4. Als wij uw sporen bijster zijn,
    Heer, geef ons denken moed;
    leer ons te luisteren naar de Geest
    die doven horen doet.

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest,   
    aan de drie-ene macht:
    geheim dat aan de oorsprong staat
    en in het eind ons wacht.
Dienst van het antwoord
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Slotlied 904: 1 + 2 + 3
1. Beveel gerust uw wegen,
    al wat u ’t harte deert,
    der trouwe hoede en zegen
    van Hem, die ’t al regeert.
    Die wolken, lucht en winden
    wijst spoor en loop en baan,
    zal ook wel wegen vinden
    waarlangs uw voet kan gaan.    

2. De Heer moet gij vertrouwen,     
    begeert gij de uitkomst goed,
    op Hem uw hope bouwen,
    zal slagen wat gij doet.
    Door geen bekommeringen,
    geen klagen en geen pijn
    laat God zich iets ontwringen:
    Hij wil gebeden zijn.
3. Laat Hem besturen, waken,
    ’t is wijsheid wat Hij doet!
    Zo zal Hij alles maken,
    dat ge u verwonderen moet,
    als Hij, die alle macht heeft,
    met wonderbaar beleid
    geheel het werk volbracht heeft,    
    waarom gij thans nog schreit.
Wegzending en Zegen
De gemeente zingt 3 maal Amen

Inzameling van de Gaven
Eerste rondgang:       Diaconie
Tweede rondgang:    Kerkrentmeesters

terug