zondag 26 juni 2022 om 19.00 uur

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Tekst(en): Galaten 5: 1, 13-25
Ouderling(en): Jan den Hoed
Organist: Wim Loef

Collecte: 1. Streekverband de Tien   2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

   
Orde van dienst:
Thema: Zie, proef en draag de vruchten
Intocht en voorbereiding
Orgelspel
Intochtslied 718: 1 + 2
1. God, die leven
    hebt gegeven
    in der aarde schoot,
    alle vrucht der velden
    moeten we U vergelden, -
    dank voor ’t dagelijks brood.    
2. Niet voor schuren,
    die niet duren,
    gaf Gij vruchtbaarheid,   
    maar opdat op aarde,
    in uw goede gaarde,
    niemand honger lijdt.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Vervolg intochtslied 718: 3 + 4
3. Maar wij rijken,
    ach, wij blijken
    hard en onverstoord.
    Open onze oren,
    Heer, opdat wij horen
    ’t roepen aan de poort.   
4. Wil dan geven,
    dat ons leven
    zelf ook vruchtbaar zij.
    Laat in goede daden
    ’t woord van uw genade
    opgaan, sterk en vrij.
Gezongen Kyriëgebed – Lied 547
1. Met de boom des levens wegend op zijn rug
    droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
    Kyrie eleison,wees met ons begaan,
    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
    dat de lieve vrede ons bewaren zal,
    Kyrie eleison,wees met ons begaan,
    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3. Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,     
    maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
   Kyrie eleison,wees met ons begaan,
    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
4. Laten wij God loven, leven van het licht,
    onze val te boven in een evenwicht,
    Kyrie eleison,wees met ons begaan,
    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5. Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
    maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.   
    Kyrie eleison,wees met ons begaan,
    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
    droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
    Kyrie eleison,wees met ons begaan,
    doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Dienst van het woord
Gebed
Lezing uit het Nieuwe Testament – Galaten 5: 1, 13-25
51Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 17De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 18Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.
22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen.
Lied - 841
1. Wat zijn de goede vruchten,    
    die groeien aan de Geest?
    De liefde en de vreugde,
    de vrede allermeest,
    geduld om te verdragen
    en goedertierenheid,
    geloof om veel te vragen,
    te vragen honderd-uit;

2. Geloof om veel te geven,
    te geven honderd-in,
    wij zullen leren leven
    van de verwondering:
    dit leven, deze aarde,
    de adem in en uit,
    het is van Gods genade
    en zijn lankmoedigheid.
3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft    
    maar vasthoudt tot het eind,
    wie zijn bestaan niet kruisigt –
    hoezeer hij levend schijnt,
    hij gaat voorgoed verloren,
    het leven dat hij koos
    is tevergeefs geboren
    en eindigt vruchteloos.

4. Maar wie zich door de hemel
    laat helpen uit de droom,
    die vindt de boom des levens,
    de messiaanse boom
    en als hij zich laat enten
    hier in dit aardse dal,
    dan rijpt hij in de lente
    tot hij vruchtdragen zal.

Verkondiging
Meditatieve stilte
Lied 313: 3 + 4 + 5
3. De geesten onderscheiden,
    gaf God ons als gebod;
    wie ’t woord der waarheid mijden,    
    weerstaan het rijk van God.
    Hoe bouwen zij op zand!
    Straks zal hun huis bezwijken,
    ’t houdt in de storm geen stand.
    Dan zal aan ieder blijken
    der dwazen onverstand.

4. Maar wie op ’t woord vertrouwen
    dat uitging uit Gods mond,
    die kunnen veilig bouwen,
    hun huis heeft vaste grond.
    Des Heren woord maakt vrij
    van dienst aan vreemde machten;
    in ’t woord herkennen wij
    zijn plannen en gedachten.
    Het rijk is ons nabij!
5. O Gij die wilt ontmoeten
    wie vragen naar uw wil,
    zie hoe wij aan uw voeten
    zitten en luist´ren stil.
    Geef dat tot U, o Heer,
    ’t woord van uw welbehagen
    niet ledig wederkeer’,
    maar dat het vrucht mag dragen,   
     uw grote naam ter eer

Dienst van het antwoord
Afkondigingen / mededelingen
Voorbeden en stil gebed

Dienst van de tafel
Voorbereiding
Gezongen schuldbelijdenis – Evangelische liedbundel 377: 1 t/m 4
1.Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –     
o Lam van God, ik kom.
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.

Nodiging
Vredegroet
Vg.      De vrede van de Heer zij altijd met u.
A.        En met uw geest.
Vg.      Wens elkaar de vrede.
Gezongen tafelgebed – Lied 377: 5 + 6 + 7
5. Zoals ik ben, in U te zijn
    en Gij in mij, in brood en wijn:
    uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –   
    o Lam van God, ik kom.

6. Zoals ik ben – ja, dat ik dan
    de lengte, breedte, hoogte van
    uw diepe liefde vatten kan:
    o Lam van God, ik kom.
7. Zoals ik ben: dat ik uw naam
    nu al, met alle heiligen saam,
    en eens ook voor uw troon beaam –  
    o Lam van God, ik kom.
Vervolg tafelgebed
Onzevader
Instellingswoorden
Gebed om de Heilige Geest
Delen van brood en wijn
Dankgebed na de maaltijd
Slotlied 912
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,   
    toegewijd zijn aan uw eer.
    Maak mijn uren en mijn tijd
    tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,   
    trouw en vaardig tot uw werk.
    Maak dat ik mijn voeten zet
    op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
    U, mijn koning, hulde biedt.
    Maak, o Heer, mijn lippen rein,
    dat zij uw getuigen zijn.
4. Neem mijn zilver en mijn goud,
    dat ik niets aan U onthoud.
    Maak mijn kracht en mijn verstand  
    tot een werktuig in uw hand.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
    dat hij U geheiligd zij.
    Maak mijn hart tot uwe troon,
    dat uw heilige Geest er woon’.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
    ’k leg voor U haar schatten neer.
    Neem mijzelf en voor altijd
    ben ik aan U toegewijd.
Wegzending en Zegen

Toelichting collecte
Deze zondag collecteren we voor Streekverband De Tien. Eén van de zes projecten die dit jaar door De Tien wordt gesteund is Stichting Elim.
Stichting Elim is een kleinschalig initiatief uit Maassluis en ondersteunt een belangrijk project voor kinderen in Anjungan, West-Kalimantan, Indonesië. De twee voornaamste activiteiten van Stichting Elim zijn het onderhouden van een kinderhuis en een agrarische school. Een zuster organisatie aldaar in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur van deze twee projecten. Wilt u meer weten over Stichting Elim of de andere projecten kijk dan eens op de website van Streekverband de Tien. De diaconie beveelt de collecte van harte bij u aan.

terug