zondag 19 juni 2022 om 09.30 uur

Vredekerk
Voorganger(s): ds. Lennart van Berkel
Ouderling(en): Jeanne Groenheide
Organist: Christian Hutter

Beamer: Jeroen Luijendijk
Streaming: Koos de Rijke
Bijbellezer: Petra Dijkstra-Voskamp
Collecte: 1. Dorcas    2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Elke eerste en derde zondag van de maand drinken we na de dienst gezellig koffie met elkaar in 't Centrum.
(Soms is er een uitzondering, vandaar deze keer volgende week, 26 juni)

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  
Kindernevendienst
voor alle groepen van de basisschool
Onderwerp: Handelingen: de eerste christenen De apostelen in de gevangenis Handelingen 5: 12- 42

   
Orde van dienst:
Thema: De Geest is ontketend
Orgelspel
Opwekking 720 | God maakt vrij
Welkom
Intochtslied – Psalm 146: 1
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
    zing die u het leven geeft.
    Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
    zing voor Hem zolang gij leeft.
    Ziel, gij zijt geboren tot
    zingen voor de Heer uw God.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied – Psalm 146: 4
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
    aan verdrukten recht gericht.
    Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
    blinden geeft Hij het gezicht.
    Hij geeft de gebukten moed
    en heeft lief wie zijn wil doet.
Kyriëgebed
Glorialied 146c: 4 + 5 + 7
4. Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde,
    die al wat is tot aanzijn riep,
    de enige God die zijn macht openbaarde, –   
    Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
    Hij, die het al heeft in zijn hand,
    houdt ook ons zwak geloof in stand.
    Halleluja! Halleluja!

5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
    Hij die u recht verschaft is hier!
    Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,
    dorstige, zie de heilsrivier!
    Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
    God schenkt genade velerlei.
    Halleluja! Halleluja!.
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen    
    Hem die zo grote dingen doet.
    Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
    zinge nu blijde: God is goed!
    Love dan ieder die Hem vreest
    Vader en Zoon en heilige Geest!
    Halleluja! Halleluja!
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Kinderlied – Zing, zing, zingen maakt blij (Evangelische liedbundel 478)
1. Zing, zing, zingen maakt blij
    Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
    Zing, zing, zingen maakt blij
    Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij     

2. God is zo goed voor jou en voor mij
    Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
    God heeft je lief en daarom zegt hij
    Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

3. Zing, zing, zingen maakt blij
    Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
    Zing, zing, zingen maakt blij
    Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij 

4. Ben je alleen of heb je verdriet
    Lijkt het soms net of niemand je ziet
    Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
    Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou
5. Zing, zing, zingen maakt blij
    Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
    Zing, zing, zingen maakt blij
    Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij     

6. Zing maar in huis, op school en op straat   
    en je zult zien hoe goed alles gaat
    Wees maar niet bang, want Jezus belooft
    Ik ben bij jou als jij maar gelooft

7. Zing, zing, zingen maakt blij
    Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
    Zing, zing, zingen maakt blij
    Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
Kindermoment
Lezing uit het Nieuwe Testament – Handelingen 5: 12-16
12De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, 13en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. 14Er kwamen steeds meer mensen bij die in de Heer geloofden, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, 15en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matten buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. 16Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen.
Lied 344: 3
3. Wij geloven dat de Geest
    ook nog heden
    de wereld en onszelf geneest.
    Vrede, vrede.
Handelingen 5: 16-26
17Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, de sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze waren, 18lieten ze de apostelen gevangennemen en opsluiten. 19’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: 20‘Ga naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat het nieuwe leven aangaat.’ 21De apostelen gaven hieraan gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de tempel, waar ze hun onderricht voortzetten.
Toen de hogepriester en de sadduceeën gearriveerd waren, riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de gevangenis om de apostelen te halen. 22Maar toen de wachters daar kwamen, troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit te brengen 23en zeiden: ‘De gevangenis was zorgvuldig afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan.’ 24Toen het hoofd van de tempelwacht en de hogepriesters dit hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen hiervan zouden zijn. 25Kort daarop kwam iemand zeggen: ‘De mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de tempel en onderrichten het volk.’ 26Daarop ging het hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren dat het volk hen zou stenigen.
Lied 344: 2
2. Wij geloven in de naam
    Jezus Christus,
    gestorven en weer opgestaan.
    Halleluja!
Handelingen 5: 27-34
27Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het Sanhedrin. De hogepriester begon het verhoor met de vraag: 28‘Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden die naam nog te gebruiken en er onderricht over te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van die man.’ 29Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. 30De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord door Hem aan een kruishout te hangen. 31God heeft Hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, Hem tot leidsman en redder verheven om Israël tot inkeer te brengen en het zijn zonden te vergeven. 32Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.’
33Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in hevige woede en besloten ze de apostelen ter dood te brengen.
Lied 344: 1
1. Wij geloven één voor één en ook samen:
    de Heer is God en anders geen.
    Amen, amen.
Handelingen 5: 34-42
34Maar toen stond een van hen op, een farizeeër die Gamaliël heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen 35en zei vervolgens: ‘Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. 36Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer vierhonderd mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. 37Na hem was er Judas de Galileeër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam; ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. 38Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, 39maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ De leden van het Sanhedrin stemden met hem in 40en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij.
41De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. 42Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de messias is.
Evangelische liedbundel 218
1. Samen in de naam van Jezus
    heffen wij een loflied aan,
    want de Geest spreekt alle talen
    en doet ons elkaar verstaan.
    Samen bidden, samen zoeken
    naar het plan van onze Heer.
    Samen zingen en getuigen,
    samen leven tot Zijn eer

2. Heel de wereld moet het weten
    dat God niet veranderd is.
    En Zijn liefde als een lichtstraal
    doordringt in de duisternis.
    't Werk van God is niet te keren
    omdat Hij erover waakt,
    en de Geest doorbreekt de grenzen    
    die door mensen zijn gemaakt.
3. Prijs de Heer, de weg is open
    naar de Vader, naar elkaar.
    Jezus Christus, Triomfator,
    mijn Verlosser, Middelaar.
    Vader, met geheven handen
    breng ik U mijn dank en eer.
    't Is uw Geest die mij doet zeggen:   
    Jezus Christus is de Heer
Verkondiging
Meditatieve stilte
Lied 289: 1 + 3 
1. Heer, het licht van uw liefde schittert,
    schijnt in donkere diepten, schittert;
    Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
    door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
    Schijn op mij, schijn op mij.

Refrein          Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
                      blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
                      stroom, overstroom alle naties met uw genade.
                      Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
    en de weerglans op ons gezicht zien,
    zal ons leven voor anderen stralen,
    het verhaal van uw liefde vertalen.
    Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein          Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
                      blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
                      stroom, overstroom alle naties met uw genade.
                      Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onzevader
Overige mededelingen
Slotlied 704
1. Dank, dank nu allen God / met hart en mond en handen,
    die grote dingen doet / hier en in alle landen,
    die ons van kindsbeen aan, / ja, van de moederschoot,
    zijn vaderlijke hand / en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God / moge ons reeds in dit leven
    een vrij en vrolijk hart / en milde vrede geven.
    Die uit genade ons / behoudt te allen tijd,
    is hier en overal / een helper die bevrijdt.

3. Lof, eer en prijs zij God / die troont in ’t licht daarboven.
    Hem, Vader, Zoon en Geest / moet heel de schepping loven.
    Van Hem, de ene Heer, / gaf het verleden blijk,
    het heden zingt zijn eer, / de toekomst is zijn rijk.
Wegzending en Zegen
3 maal Amen
Lied bij het verlaten van de kerk

Toelichting collecte Dorcas
Dorcas heeft eigenlijk geen introductie. Vele Lierenaars zijn actief als vrijwilliger. As zondag collecteert de diaconie voor Dorcas. Naast het inzamelen van kleding is Dorcas ook actief in oorlogsgebieden.
Zoals in de Oekraïne... miljoenen mensen zijn gevlucht en er vallen steeds meer gewonde en dodelijke slachtoffers. Op dit moment domineren deze beelden het nieuws. En er zijn helaas nog zo veel meer conflicten en oorlogen in de wereld. Miljoenen mensen gaan gebukt onder de gevolgen van een oorlog of conflict in hun land.
In SyriëJemen en Ethiopië is bijvoorbeeld ook al jaren een burgeroorlog gaande. Veel mensen zijn ook hier op de vlucht geslagen voor het geweld, op zoek naar een veilige plek. Vaak hebben ze geen huis meer om in te wonen, verdienen ze nauwelijks geld en lijden ze honger.
Dorcas is er voor al deze mensen in nood. En juist ook voor hen die leven in landen waar weinig aandacht voor is. We bieden noodhulp én werken aan een oplossing voor de lange termijn. We delen voedsel uit en zorgen voor schoon drinkwater. Maar we bieden ook trainingen aan, zodat mensen een beroep kunnen uitoefenen en zelf een inkomen verdienen. We bieden psychosociale hulp aan mensen die te kampen hebben met een trauma.
Door aanwezig te zijn in landen als Oekraïne, Syrië, Ethiopië en Jemen zijn wij van blijvende betekenis voor mensen in nood.
Geef aan de collecte in de kerk. Of maak uw bijdrage over via de QR code of op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v.  PG De Lier o.v.v. Dorcas.
Meer weten: Dorcas | Voor mensen in nood

terug