zondag 5 juni 2022 om 19.00 uur

Eerste pinksterdag
Voorganger(s): ds. Gerard van Velzen
Tekst(en): Johannes 14: 15-21 & Handelingen 2: 1-4
Ouderling(en): Piet Buitelaar
Organist: Leo Bouma

Collecte: 1. Kerk in Actie: zending Zuid-Afrika, 2. kerkrentmeesters
Locatie: Vredekerk

Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   

   
Orde van dienst:
Thema: “De Geest van de waarheid……”
 • Orgelspel
 • Woord van welkom
 • Intochtslied: Evangelische Liedbundel 147: 1 + 5 + 6
1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
   die Gij uitstort keer op keer;
   laat ook van die milde regen
   dropp’len vallen op mij neer.
   Ook op mij, ook op mij,
   dropp’len vallen ook op mij.

5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,     
   bloed van Jezus, rijk en vrij,
   Gods genade, sterk en machtig,
   o, verheerlijk U in mij.
   Ook in mij, ook in mij,
   o, verheerlijk U in mij.
6 Ga mij niet voorbij, o Herder!
   Maak mij gans van zonden vrij.
   Vloeit de stroom van zegen verder,   
   zegen and’ren, maar ook mij.
   Ja, ook mij, ja ook mij,
   zegen and’ren, maar ook mij.
 
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 67: 1 + 2
 • Apostolische geloofsbelijdenis
 • Lied 687: 1 + 2 + 3 
 • Schriftlezing: Johannes 14: 15-21
 • Lied 670: 1 allen + 2 vrouwen + 3 mannen + 4 (allen)
 • Schriftlezing:Handelingen 2: 1-4
 • Lied 670: 5 vrouwen + 6 mannen + 7 allen
 • Overdenking: “De Geest van de waarheid” Johannes 14:16
 • Orgelspel
 • Evangelische Liedbundel 142
             Majesteit, groot is zijn majesteit.
         Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer.
         Majesteit, God, die de zijnen leidt.
         Vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.
         Dus verhoog, maak eeuwig groot de Naam van
         Jezus. Volk van God,
         kom en breng lof aan Jezus, de Koning.
         Majesteit, groot is zijn majesteit.
         Dwars door de dood werd Hij verhoogd,
         Jezus regeert!
 • Gedicht
 • Lied 675: 1 + 2
 • Pastorale mededelingen
 • Dankgebed, voorbeden, gezongen Onze Vader:
 • Evangelische Liedbundel 466
            Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij
aan anderen vergeven;
en leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid,
in eeuwigheid.   Amen.
 • Overige mededelingen
 • Slotlied: Evangelische Liedbundel 79: 1 + 2 + 3
1 Vrede zij U, vrede zij u.
   Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.
   Vrede zij U, vrede zij u,
   Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

2 Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
   Mijn Woord moet in U zijn, dat maakt u vrij.
   Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
   Mijn Woord moet in U zijn, dat maakt u vrij.    
3 Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
   Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.    
   Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest
   Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
 
 • Zegen
Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.
Geef aan de collecte in de kerk. Of maak uw bijdrage over via de QR code of op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v.  PG De Lier o.v.v. Kerk in Actie zending Zuid Afrika

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren

terug