zondag 5 juni 2022 om 09.30 uur

Eerste pinksterdag
Voorganger(s): ds. Geke de Haan & Gertjan Pellikaan
Tekst(en):  Handelingen 2:1-8; 2:14; 2:22-24; 2:32-33; 2:36-39
Ouderling(en): Pete de Bruijn
Organist: Leo Bouma

Beamer: Cees Vermeer
Streaming: Samuel Pellikaan
Panfluit: Annelien Solleveld-Domburg
Viool: Mary Pellikaan-van den Bogert
Hobo: Henriëtte Pellikaan-van Harten 
Collecte: 1. Kerk in Actie: zending Zuid-Afrika, 2. kerkrentmeesters
Vandaag: Bevestiging ambtsdragers
Locatie: Vredekerk


Elke eerste en derde, soms vierde zondag van de maand drinken we na de dienst gezellig koffie met elkaar in 't Centrum.
Komt u ook? De koffie staat om half 11 klaar in 't Centrum.
Wilt u meeluisteren? Klik op het oortje voor de Vredekerk:   
Meekijken? Dit kan door te klikken op dit logo:  
Kindernevendienst
voor alle groepen van de basisschool
Onderwerp: De heilige Geest komt. Handelingen 2: 1-21 

De leiding heeft besloten om zondag 5 juni (Pinksteren en bevestiging ambtsdragers) en zondag 3 juli (afscheid groep 8) geen kindernevendienst XL te houden, uiteraard wel gewone knd. Hiervoor in de plaats houden wij zondag 12 juni wel knd XL !!

   
Orde van dienst:
voor de dienst ♫) (betekent muziek van...)♫) 
Evangelische liedbundel 374
1 O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring   
   de wereld zie die U hebt voortgebracht.
   het sterrenlicht, het rollen van de donder,
   heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
2 Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
   tot in de dood gegaan is als een lam,
   sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen
   en aan het kruis mijn zonde op zich nam. (refrein)

3 Als Christus komt met majesteit en luister,
   brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
   Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
   en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij. (refrein) 
 
 ♫) Johannes de Heer 960
1 Roept uit aan alle stranden,   
   Verbreidt van oord tot oord,
   Verkondigt alle landen,
   Het Evangeliewoord,
   Het Evangeliewoord!

2 Roept uit de Heer der Heren     
   Als aller volken vriend!
   De volken moeten leren,
   Wat hun tot vrede dient,
   Wat hun tot vrede dient!

3  Verbreekt de wred’ altaren
   En bouwt des Heeren huis.
   De wereld moet zich scharen,
   Zich scharen om Zijn kruis,
   Zich scharen om Zijn kruis!
4 De doven moeten horen,
   d' onkundigen verstaan,
   de blinden 't heillicht gloren,
   de kreup'len leren gaan,
   de kreup'len leren gaan!

5 De treurenden vergeten
   hun leed en droefenis,
   en al wat arm is, weten,
   dat daar een Heiland is,
   dat daar een Heiland is!

6 Roept uit aan alle stranden,    
   verbreidt van oord tot oord,
   verkondigt alle landen
   het Evangeliewoord,
   het Evangeliewoord!
 • Welkom
 • Aanvangslied 360: 1 + 2 + 3
 • Stil gebed & bemoediging & groet
 • Lied 360: 6
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Lied 686: 1 + 2 + 3
 • Afscheid vertrekkende ambtsdragers & wijkcontactpersonen
 • Psalm 90: 1 + 8
 • Schriftlezing: Handelingen 2: 1-8; 2: 14; 2: 22-24; 2: 32-33; 2: 36-39 (uit de NBV21)
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: "Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?
14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: "U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.
22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. 24 God heeft Hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over Hem niet behouden.
32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. 33 Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. Die Geest heeft Hij over ons uitgegoten, en dat is wat u ziet en hoort.
36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld." 37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: "Wat moeten we doen, broeders?" 38 Petrus antwoordde: "Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen."
 • Lied 672: 1 + 3 + 6 + 7
 • Overdenking
♫ Evangelische liedbundel 148 
     Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
     Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
     Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
     Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
 • Opwekking 334: 1 + 2 + 3
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
   waar U bent zal de nacht verdwijnen.
   Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
   Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
   Schijn in mij, schijn door mij!

Refrein:  
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.
2 Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
   Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
   Door het bloed mag ik U toebehoren.
   Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
   Schijn in mij, schijn door mij. (refrein)

3 Staan wij oog in oog met U, Heer,
   daalt uw stralende licht op ons neer,
   zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
   U volmaakt wie volkomen zich geven.
   Schijn in mij, schijn door mij! (refrein)
 • Bevestiging ambtsdragers & benoeming taakdragers
 • Lied 970: 3 + 4 + 5 
 • Pastorale mededelingen
 • Gebed, stil gebed, Onze Vader
 • Overige mededelingen
 • Slotlied 675: 1 + 2
 • Zegen
 • Lied 431c 
♫) Johannes de Heer 459
1 Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning,
   Breng uw schatting aan zijn voet,
   Die mij door zijn gunstbetoning
   Heil, vergeving smaken doet!
   Halleluja, halleluja,
   Prijs den Koning, ’t eeuwig goed!  

2 Prijs Hem, die in bange tijden
   onze vaad'ren uitkomst gaf!
   Prijs Hem, die ook ons wil leiden,
   snel tot hulp en traag tot straf!
   Halleluja, halleluja,
   d' eeuwen door tot steun en staf

3 Vaderlijk wil Hij ons schragen,
   kennend onze zwakke kracht,
   in zijn arm beschermend dragen
   uit des vijands overmacht.
   Halleluja, halleluja,
   Hem, die ons verlossing bracht!
4 Bloemen zijn wij, die verkwijnen
   en door 't stormgeweld vergaan.
   Zie, wij rijzen en verdwijnen,
   waar Gij eeuwig blijft bestaan.
   Halleluja, halleluja,
   loof zijn onvolprezen naam!

5 Eng'len, helpt ons Hem 't aanbidden,
   gij, die ziet zijn aangezicht!
   Zonnen, sterren, buigt te midden
   van al 't schepsel in het licht!
   Halleluja, halleluja,
   Hem, genadig in 't gericht!

Toelichting collecte:
Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.
Geef aan de collecte in de kerk. Of maak uw bijdrage over via de QR code of op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v.  PG De Lier o.v.v. Kerk in Actie zending Zuid Afrika

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren


 

terug